DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                     VIENASKAITA                                                                                                                               1 lentelė

linksnis

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

4 linksniuotė

5 linksniuotė

V. (Nom.)

kas?

-(i)as, -is, ys

darbas, kelias, medis, mokinys

-(i)a, -i, -ė

teta, vyšnia, marti, upė

-is

akis, naktis, dantis

-(i)us

sūnus, vaisius

-uo, -ė

asmuo, sesuo, duktė

K. (Gen.)

ko?

-(i)o

darbo, kelio, medžio, mokinio

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios,  upės

-ies

akies, nakties, danties

-(i)aus

sūnaus, vaisiaus

-en-s, -er-s

asmens, sesers, dukters

N. (Dat.)

kam?

-(i)ui

darbui, keliui, medžiui, mokiniui

-(i)ai, -ei

tetai, vyšniai, marčiai, upei

-(i)ai, -(i)ui

akiai, nakčiai, dančiui

-(i)ui

sūnui, vaisiui

-en-iui, -er-iai

asmeniui, seseriai, dukteriai

G. (Acc.)

ką?

-(i)ą, -į

darbą, kelią, medį, mokinį

-(i)ą, -ę

tetą, vyšnią, marčią, upę

akį, naktį, dantį

-(i)ų

sūnų, vaisių

-en-į, -er-į

asmenį, seserį, dukterį

Įn. (Instr.)

kuo?

-(i)u

darbu, keliu, medžiu, mokiniu

-(i)a, -e

teta, vyšnia, marčia, upe

-imi

akimi, naktimi, dantimi

-(i)umi

sūnumi, vaisiumi

-en-imi, -er-imi

asmenimi, seserimi, dukterimi

Vt. (Loc.)

kur?

-e, -yje

darbe, kelyje, medyje, mokinyje

-(i)oje, -ėje

tetoje, vyšnioje, marčioje, upėje

-yje

akyje, naktyje, dantyje

-(i)uje

sūnuje, vaisiuje

-en-yje, -er-yje

asmenyje, seseryje, dukteryje

Š. (Voc.)

(!)

-e, -i, -y

darbe, kely, medi, mokiny

-(i)a, -i, -e

teta, vyšnia, marti / marčia, upe

-ie

akie, naktie, dantie

-(i)au

sūnau, vaisiau

-en-ie, -er-ie

asmenie, seserie, dukterie

                                                                                                          DAUGISKAITA

V. (Nom.)

kas?

-(i)ai

darbai, keliai, medžiai, mokiniai

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios, upės

-ys

akys, naktys, dantys

-ūs, -(i)ai

sūnūs, vaisiai

-en-ys, -er-ys

asmenys, seserys, dukterys

K. (Gen.)

ko?

-(i)ų

darbų, kelių, medžių, mokinių

-(i)ų

tetų, vyšnių, marčių, upių

-(i)ų

akių, naktų, dantų

-(i)ų

sūnų, vaisių

-en-ų, -er

asmenų, seserų, dukterų

N. (Dat.)

kam?

-(i)ams

darbams, keliams, medžiams, mokiniams

-(i)oms, -ėms

tetoms, vyšnioms, marčioms, upėms

-ims

akims, naktims, dantims

-ums, -(i)ams

sūnums, vaisiams

-en-ims, -er-ims

asmenims, seserims, dukterims

G. (Acc.)

ką?

-(i)us

darbus, kelius, medžius, mokinius

-(i)as, -es

tetas, vyšnias, marčias, upes

-is

akis, naktis, dantis

-(i)us

sūnus, vaisius

-en-is, -er-is

asmenis, seseris, dukteris

Įn. (Instr.)

kuo?

-(i)ais

darbais, keliais, medžiais, mokiniais

-(i)omis, -ėmis

tetomis, vyšniomis, marčiomis, upėmis

-imis

akimis, naktimis, dantimis

-umis, -(i)ais

sūnumis, vaisiais

-en-imis, er-imis

asmenimis, seserimis, dukterimis

Vt. (Loc.)

kur?

-(i)uose

darbuose, keliuose, medžiuose, mokiniuose

-(i)ose, -ėse

tetose, vyšniose, marčiose, upėse

-yse

akyse, naktyse, dantyse

-(i)uose

sūnuose, vaisiuose

-en-yse, -er-yse

asmenyse, seseryse, dukteryse

Š. (Voc.)

(!)

-(i)ai

darbai, keliai, medžiai, mokiniai

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios, pavardės

-ys

akyse, naktyse, dantyse

-ūs, -iai

sūnūs, vaisiai

-en-ys, -er-ys

asmenys, seserys, dukterys

                                                                              Kilmininko (Gen.): ant, be, dėl, iki, iš, nuo, po, prie, tarp, už, virš

                               PRIELINKSNIAI              Galininko (Acc.): apie, į, pagal, pas, per, po, prieš, pro, už

                                                                               Įnagininko (Instr.): po, su

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                            VIENASKAITA                                                                                                                               2 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

linksnis

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

V. (Nom.)

koks? kokia?

-(i)as

baltas, tuščias

-us

puikus, saldus

-is

naminis, didelis

-(i)a

balta, tuščia

-i

puiki, saldi

naminė, didelė

K. (Gen.)

kokio? kokios

-(i)o

balto, tuščio

-aus

puikaus, saldaus

-(i)o

naminio, didelio

-(i)os

baltos, tuščios

-ios

puikios, saldžios

-ės

naminės, didelės

N. (Dat.)

kokiam? kokiai?

-(i)am

baltam, tuščiam

-iam

puikiam, saldžiam

-iam

naminiam, dideliam

-(i)ai

baltai, tuščiai

-iai

puikiai, saldžiai

-ei

naminei, didelei

G. (Acc.)

kokį? kokią?

-(i)ą

baltą, tuščią

puikų, saldų

naminį, didelį

-(i)ą

baltą, tuščią

-ią

puikią, saldžią

naminę, didelę

Įn. (Instr.)

kokiu? kokia?

-(i)u

baltu, tuščiu

-iu

puikiu, saldžiu

-iu

naminiu, dideliu

-(i)a

balta, tuščia

-ia

puikia, saldžia

-e

namine, didele

Vt. (Loc.)

kokiame? kokioje?

-(i)ame

baltame, tuščiame

-iame

puikiame, saldžiame

-iame

naminiame, dideliame

-(i)oje

baltoje, tuščioje

-ioje

puikioje, saldžioje

-ėje

naminėje, didelėje

                                                                                                          DAUGISKAITA

V. (Nom.)

kokie? kokios?

-i

balti, tušti

-ūs

puikūs, saldūs

-iai, -i

naminiai, dideli

-(i)os

baltos, tuščios

-ios

puikios, saldžios

-ės

naminės, didelės

K. (Gen.)

kokių?

-(i)ų

baltų, tuščių

-ių

puikių, saldžių

-ių

naminių, didelių

-(i)ų

baltų, tuščių

-ių

puikių, saldžių

-ių

naminių, didelių

N. (Dat.)

kokiems? kokioms?

-iems

baltiems, tuštiems

-iems

puikiems, saldiems

-iams, -iems

naminiams, dideliems

-(i)oms

baltoms, tuščioms

-ioms

puikioms, saldžioms

-ėms

naminėms, didelėms

G. (Acc.)

kokius? kokias?

-(i)us

baltus, tuščius

-ius

puikius, saldžius

-ius

naminius, didelius

-(i)as

baltas, tuščias

-ias

puikias, saldžias

-es

namines, dideles

Įn. (Instr.)

kokiais? kokiomis?

-(i)ais

baltais, tuščiais

-iais

puikiais, saldžiais

-iais

naminiais, dideliais

-(i)omis

baltomis, tuščiomis

-iomis

puikiomis, saldžiomis

-ėmis

naminėmis, didelėmis

Vt. (Loc.)

kokiuose? kokiose?

-(i)uose

baltuose, tuščiuose

-iuose

puikiuose, saldžiuose

-iuose

naminiuose, dideliuose

-(i)ose

baltose, tuščiose

-iose

puikiose, saldžiose

-ėse

naminėse, didelėse

 

BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI                     Nelyginamasis laipsnis                                   baltas, -a; tuščias, -ia; puikus, -i; saldus, -i; didelis, -ė

(Būdvardžiai su priesaga                             Aukštesnysis laipsnis +   -esn-           baltesnis, -ė; tuštesnis, -ė; puikesnis, -ė; saldesnis, -ė; didesnis, -ė

-inis, -ė  nelaipsniuojami.)                           Aukščiausiasis laipsnis           +   -iaus-          balčiausias, -ia; tuščiausias, -ia; puikiausias, -ia; saldžiausias, -ia; didžiausias, -ia

 

ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                                    Asmeniniai įvardžiai                                                                                     3 lentelė

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

V. (Nom.) kas?

tu

jis

ji

mes

jūs

jie

jos

K. (Gen.) ko?

manęs

tavęs

jo

jos

mūsų

jūsų

N. (Dat.) kam?

man

tau

jam

jai

mums

jums

jiems

joms

G. (Acc.) ką?

mane

tave

mus

jus

juos

jas

Įn. (Instr.) kuo?

manimi

tavimi

juo

ja

mumis

jumis

jais

jomis

Vt. (Loc.) kur?

manyje

tavyje

jame

joje

mumyse

jumyse

juose

jose

 

Parodomieji ir klausiamieji bei santykiniai įvardžiai

                                                                                                                                             VIENASKAITA                                                                                                                                  4 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

 

tas, šitas, anas, kas...

kitas, visas, tam tikras...

toks, joks, visoks, kitoks

jis, šis, kuris

pats

ta, šita, kita, visa...

tokia, jokia, visokia, kitokia

ji, ši, pati

V. (Nom.) kas?

tas

kitas

joks

šis

pats

ta

jokia

ši, pat

K. (Gen.) ko?

to

kito

jokio

šio

paties

tos

jokios

šios, pačios

N. (Dat.) kam?

tam

kitam

jokiam

šiam

pačiam

tai

jokiai

šiai, pačiai

G. (Acc.) ką?

kitą

jokį

šį

patį

jokią

šią, pačią

Įn. (Instr.) kuo?

tuo

kitu

jokiu

šiuo

pačiu

ta

jokia

šia, pačia

Vt. (Loc.) kur?

tame

kitame

jokiame

šiame

pačiame

toje

jokioje

šioje, pačioje

 

                                                                                                                                             DAUGISKAITA

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

tie

kiti

jokie

šie

patys

tos

jokios

šios, pačios

K. (Gen.) ko?

kitų

jokių

šių

pačių

jokių

šių, pačių

N. (Dat.) kam?

tiems

kitiems

jokiems

šiems

patiems

toms

jokioms

šioms, pačioms

G. (Acc.) ką?

tuos

kitus

jokius

šiuos

pačių

tas

jokias

šias, pačias

Įn. (Instr.) kuo?

tais

kitais

jokiais

šiais

pačiais

tomis

jokiomis

šiomis, pačiomis

Vt. (Loc.) kur?

tuose

kituose

jokiuose

šiuose

pačiuose

tose

jokiose

šiose, pačiose

 

ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                        KIEKINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                              5 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

vienas

du

trys

keturi

...

devyni

viena

dvi

trys

keturios

...

devynios

K. (Gen.) ko?

vieno

dviejų

trijų

keturių

...

devynių

vienos

dviejų

trijų

keturių

...

devynių

N. (Dat.) kam?

vienam

dviem

trims

keturiems

...

devyniems

vienai

dviem

trims

keturioms

...

devynioms

G. (Acc.) ką?

vieną

du

tris

keturis

...

devynis

vieną

dvi

tris

keturias

...

devynias

Įn. (Instr.) kuo?

vienu

dviem

trimis

keturiais

...

devyniais

viena

dviem

trimis

keturiomis

...

devyniomis

Vt. (Loc.) kur?

viename

dviejuose

trijuose

keturiuose

...

devyniuose

vienoje

dviejose

trijose

keturiose

...

devyniose

                Dėmesio! vienuolika ... devyniolika kaitome kaip teta (daiktavardis), tik galininke (Acc.)nėra nosinės: ką? ‒ tetą, bet ką? ‒vienuolika, žodžiai šimtas, tūkstantis – kaip darbas ir medis.

 

 

                                                                                              KELINTINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                                                 6 lentelė

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

 

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

pirmas      trečias        ketvirtas

pirma          trečia          ketvirta

pirmi             treti                ketvirti

pirmos          trečios            ketvirtos

K. (Gen.) ko?

pirmo        trečio         ketvirto

pirmos         trečios        ketvirtos

pirmų            trečių             ketvirtų

pirmų            trečių             ketvirtų

N. (Dat.) kam?

pirmam     trečiam      ketvirtam

pirmai         trečiai         ketvirtai

pirmiems      tretiems          ketvirtiems

pirmoms       trečioms         ketvirtoms

G. (Acc.) ką?

pirmą        trečią         ketvirtą

pirmą          trečią          ketvirtą

pirmus          trečius            ketvirtus

pirmas          trečias            ketvirtas

Įn. (Instr.) kuo?

pirmu        trečiu         ketvirtu

pirma          trečia          ketvirta

pirmais         trečiais           ketvirtais

pirmomis      trečiomis       ketvirtomis

Vt. (Loc.) kur?

pirmame   trečiame    ketvirtame

pirmoje       trečioje       ketvirtoje

pirmuose      trečiuose        ketvirtuose

pirmose         trečiose         ketvirtose

 

 

                                                                                              DAUGINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                                                      7 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

vieneri                     dveji                        treji                         ketveri                               ...

vienerios                 dvejos                     trejos                       ketverios                 ...

K. (Gen.) ko?

vienerių                   dvejų                       trejų                         ketverių                   ...

vienerių                   dvejų                       trejų                        ketverių                   ...

N. (Dat.) kam?

vieneriems              dvejiems                 trejiems                   ketveriems              ...

vienerioms              dvejoms                  trejoms                    ketverioms                ...

G. (Acc.) ką?

vienerius                 dvejus                     trejus                       ketverius                 ...

vienerias                 dvejas                     trejas                       ketverias                  ...

Įn. (Instr.) kuo?

vieneriais                dvejais                    trejais                      ketveriais                ...

vieneriomis             dvejomis                 trejomis                   ketveriomis             ...

Vt. (Loc.) kur?

vieneriuose             dvejuose                 trejuose                   ketveriuose             ...

vieneriose               dvejose                   trejose                     ketveriose                ...

                Dėmesio! Dauginius skaitvardžius būtinai vartojame su daiktavardžiais, kurie turi tik daugiskaitos formą, pavyzdžiui, berniukui treji metai, automobilis su ketveriomis durimis.